Gelieve hier te klikken voor de vorige uitgiften.

VOOR MEER INFORMATIE,
gelieve uw bank te contacteren

Belfius
Puilaetco
Deutsche Bank
Bolero
Fortis
Fintro
kbc
Deutsche Bank
Petercam Degroof
Crelan

ECO-BURGERSCHAP :

Een «groene obligatie» waarvan het opgehaalde kapitaal door de Wereldbank wordt gebruikt om de financiering te ondersteunen van projecten gericht op het beperken van de effecten van de klimaatverandering …

 

… Gekoppeld aan een aandelenindex die bedrijven selecteert op basis van hun koolstofvoetafdruk en van de robuustheid van hun energieoverstapstrategie.

Rendement op
kapitaal :

Op de einddatum, na acht en een half jaar, heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal2 in US dollar3 door de Wereldbank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, credit rating Aaa/AAA)4

 

… Plus een potentiële terugbetalingspremie afhankelijk van de evolutie van de onderliggende index5.

1
Overeenkomstig de Final Terms.
2
De term «kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Obligaties (m.a.w. US dollar 100) vermenigvuldigd met het aantal door de belegger gekochte Obligaties.
3
Exclusief kosten, terugbetaald in US dollar en daarom onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling door de Wereldbank.
4
Credit ratings van Moody’s/Standard & Poor’s per 28 oktober 2015.
5
De terugbetalingspremie, uitbetaald op de einddatum, hangt af van de slotkoersen van de Index op de maandelijkse observatiedata gedurende de laatste drie jaar van de looptijd van de Obligatie.
De informatie op deze site is door de Emittent samengesteld voor gebruik uitsluitend in Belgie en in geen andere jurisdictie. De nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie van de op deze site verstrekte informatie is niet gegarandeerd, hoewel dergelijke informatie verkregen is uit bronnen die ernstig zijn en als betrouwbaar worden beschouwd. Deze site mag niet worden opgevat als een verzoek of een aanbod tot inschrijving, een juridisch, fiscaal of ander advies, of een aanbeveling om enige transactie aan te gaan. De informatie op deze site vormt geen aanbeveling van het instrument waarnaar verwezen wordt. De site biedt slechts informatie en is niet bedoeld als hetzij een aanbeveling om financiele producten aan te kopen hetzij een aanbod of uitnodiging tot inschrijving. Ieder aanbod tot inschrijving zal gebeuren op basis van het Prospectus en de Final Terms opgesteld door de Emittent of namens de Emittent. Beleggers dienen zorgvuldig de in het Prospectus en in de Final Terms beschreven risico’s te lezen. Beleggers dienen de compatibiliteit van een belegging in Obligaties met hun eigen patrimoniale en financiele situatie en hun beleggingsdoelstellingen te analyseren. Ze dienen hun eigen analyse uit te voeren – zonder exclusief te vertrouwen op de hen verstrekte informatie – van de voordelen en risico’s van de obligaties wat betreft juridische, fiscale en boekhoudkundige kwesties door indien nodig hun eigen relevante adviseurs of ander gekwalificeerde personen te raadplegen. Een beslissing om te beleggen in een Green Growth Bond mag niet worden genomen, vertrouwend op deze site maar moet worden genomen op basis van het Prospectus en de Final Terms. De beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent.
Solactive AG streeft ernaar om naar best vermogen zorg te dragen voor de juistheid van de berekening van de Index. Er rust geen verplichting op Solactive AG – ongeacht mogelijke verplichtingen tegenover emittenten – om derden te adviseren, inclusief beleggers en/of financiele tussenpersonen, over enige fouten in de Index. In geen enkel geval wordt de uitgifte van de Obligaties gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Solactive, en Solactive biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, voor de resultaten door gebruik te maken van de Index en/of de niveaus waarop een index staat op enig moment op enige datum of anderszins.