Gelieve hier te klikken voor de vorige uitgiften.

Belangrijkste kenmerken

Type belegging De Obligaties zijn gestructureerde schuldeffecten uitgegeven door de Wereldbank onder haar 2008 Global Debt Issuance Facility Het zijn geen overheidsobligaties. Het zijn directe, ongedekte obligaties van de Wereldbank. Ze worden uitgegeven in mondiaal formaat en kunnen niet worden ingeruild voor definitieve obligaties. Door hierop in te schrijven leent u geld aan de Emittent, die zich verbindt om u op de einddatum 100% van het kapitaal (exclusief kosten) in US dollar terug te betalen en u een terugbetalingspremie te betalen die gelinkt is aan de positieve prestatie (indien aanwezig) van de Index. In geval van wanbetaling van de Emittent krijgt u mogelijk de bedragen waarop u recht hebt, niet terug en verliest u het kapitaal volledig of gedeeltelijk.
Gebruik van de opbrengsten De netto-opbrengsten zullen worden gecrediteerd in een speciale rekening die door de Emittent wordt gebruikt om de financiering te steunen van projecten die opgezet zijn om de impact van de klimaatverandering te beperken of om de bevolking te helpen zich aan te passen aan de gevolgen ervan.
Openbaar aanbod In België en in het Groothertogdom Luxemburg
ISIN code XS1319581960
Nominale waarde Vanaf US dollar 5.000.000 tot 150.000.000
Emittent International Bank for Reconstruction and Development (of «Wereldbank»)(Moody’s Aaa/stabiel vooruitzicht; Standard & Poor’s AAA/stabiel vooruitzicht; per 28 oktober 2015)
Berekeningsagent BNP Paribas S.A. (die ook optreedt als hedging-tegenhanger van de Emittent met betrekking tot de Obligaties)
Nominale waarde US dollar 100
Inschrijvingsprijs (« Offer Price ») Maximaal 102% van de nominale waarde, m.a.w. US dollar 102
Commissie betaald door de belegger en inbegrepen in de inschrijvingsprijs van 102% (geen aparte betalingdoor de belegger vereist)
 • Een commissie voor de verspreiding en promotie van de Obligaties op voorhand ontvangen door de deelnemende banken en gelijk aan een jaarlijkse maximumbedrag van 0,55% van de nominale waarde van de verspreide Obligaties (berekend op basis van 8,5 jaar wat de looptijd van de Obligaties is).
 • Een jaarlijks exploitatiehonorarium van 0,04% (op het uitstaande nominale bedrag van de Obligaties) zal door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. worden betaald aan Solactive AG, voor het gebruik van de Index als onderliggende waarde van de Obligaties.
Inschrijvingsperiode Van 9.00 uur op 16 november 2015 tot 16.00 uur op 29 december 2015 (tenzij bij vroegtijdige afsluiting, naar eigen oordeel van de Emittent, zie Final Terms)
Uitgifte-/betaaldatum 8 januari 2016
Verspreiding Contacteer een van de deelnemende banken die vermeld staat op deze website.De verdeling tussen de deelnemende banken en eindklanten, is beschreven in de Final Terms.
Betalingsagent Citibank, N.A., Londen
Noteringsagent in Luxemburg BNP Paribas Securities Services, kantoor Luxemburg
Andere uitgaven die specifiek ten laste van de inschrijver of koper zijn
 • De kosten voor de inschrijvers met betrekking tot het bewaren van de Obligaties in een effectenrekening: controleer, voordat u zich inschrijft, de eventuele kosten die door uw bank worden aangerekend
 • Financiële diensten: controleer, voordat u zich inschrijft, de eventuele kosten die door uw bank worden aangerekend.
Fiscale behandeling van toepassing op particuliere beleggers in België(beleggers van alle categorieën worden verzocht hun belastingadviseur te raadplegen over de fiscalebehandeling die op hen van toepassing is): De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is onderhevig aan wijzigingen.

 • Bronbelasting: op de einddatum of in geval van een vroegtijdige uitbetaling of terugkoop door de Emittent, zal elk via een tussenpersoon in België boven de inschrijvingsprijs betaald bedrag onderworpen worden aan een bronbelasting van 25% (krachtens de huidige wetgeving). De bronbelasting bevrijdt privébeleggers van hun belastingverplichting.
 • TOB (taks op beursverrichtingen) :
  • Geen TOB op de primaire markt (d.z.w. gedurende de inschrijvingsperiode)
  • TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. EUR 650)
Einddatum maandag 8 juli 2024
Terugbetaling op de einddatum2 100% van de nominale waarde
Vaste coupon Geen
Terugbetalingspremie betaald op de einddatum2 Bedrag in US dollar, berekend door de Berekeningsagent overeenkomstig het volgende:S0 betekent de officiële slotkoers van de Index op de initiële observatiedatum Si betekent het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Index op de maandelijkse observatiedatum Si/S0 – 1 is de «Vastgestelde Prestatie»

 • Als Si/S0 – 1 ≤ 0 (Vastgestelde Prestatie negatief of nul): geen premie
 • Als Si/S0 – 1 > 0 (Vastgestelde Prestatie positief): premie = US dollar 100 × [Si/S0 – 1] (d.w.z. nominale waarde vermenigvuldigd met Vastgestelde Prestatie)
Documentatie Het Prospectus en de Final Terms zijn enkel in het Engels beschikbaar op deze website. Tijdens de levensduur van de Obligaties zal het jaarlijkse verslag en/of de informatienota, die (enkel) in het Engels van tijd tot tijd door de Emittent worden gepubliceerd, beschikbaar zijn op de volgende website van de : http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html
Onderliggende index Ethical Europe Climate Care Index (ISIN-code: DE000SLA03W2)
Initiële observatiedatum 8 januari 2016 (op voorwaarde dat dit een handelsdag is, zoals vastgelegd in de Final Terms)
Maandelijkse observatiedata 21 december 2021, 25 januari 2022, 22 februari 2022, 25 maart 2022, 21 april 2022, 24 mei 2022, 23 juni 2022, 25 juli 2022, 25 augustus 2022, 26 september 2022, 25 oktober 2022, 24 november 2022, 21 december 2022, 25 januari 2023, 22 februari 2023, 24 maart 2023, 21 april 2023, 24 mei 2023, 26 juni 2023, 25 juli 2023, 25 augustus 2023, 25 september 2023, 25 oktober 2023, 24 november 2023, 20 december 2023, 25 januari 2024, 23 februari 2024, 22 maart 2024, 22 april 2024, 24 mei 2024 en 18 juni 2024 (op voorwaarde dat dit handelsdagen zijn, zoals vastgelegd in de Final Terms)
Marktwaarde Dagelijks gepubliceerd en bij uw bank beschikbaar (alleen als uw bank deze dienst aanbiedt; vraag dit na bij uw bank voordat u inschrijft op de Obligatie)
Verkoop vóór de einddatum Gelieve contact op te nemen met uw bank om uw Obligaties vóór de einddatum te verkopen. De Market Maker zal onder normale omstandigheden een secundaire markt trachten te organiseren tijdens de openingsuren met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. Gelieve contact op te nemen met uw bank om te weten tekomen of er eventueel brokerskosten van toepassing zijn.
Notering Luxembourg Stock Exchange (gereglementeerde markt)
Op de Obligaties toepasselijk recht Het Engelse recht
Bijkomende informatie voor het openbaar aanbod in België
 • Wegens het in de Obligatie ingebouwde afgeleide component, wordt dit gestructureerd schuldeffect beschouwd als een afgeleid instrument.
 • In het kader van de uitgifte van dit product dat in België zal worden verspreid, heeft de Emittent van zijn Belgisch juridisch vertegenwoordiger de bevestiging ontvangen dat dit product naar beste weten voldoet aan het Belgische Wetboek van Economisch Recht en meer bepaald aan die hoofdstukken die gaan over onrechtmatige bedingen.
 • Elke van de deelnemende banken zal u op verzoek de contactgegevens verstrekken van haar ombudsman of van een gelijkaardige afdeling die verantwoordelijk is voor het behandelen van claims. In geval van een klacht, wanneer de belegger niet tevreden is met het antwoord van zijn/haar bank, dan kan de belegger een claim indienen via de website (Nederlands) http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen ; (Frans) www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte ; (Engels) http://www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint
Markt Maker BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
1
Overeenkomstig de Final Terms.
2
Onkosten en belastingen niet inbegrepen, uitbetaald in US dollars, en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden terugbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling van de Wereldbank.