Gelieve hier te klikken voor de vorige uitgiften.

Voordelen en belangrijkste risico’s

World Bank Green Growth Bond 07/2024 is een complex financieel instrument. U mag hierin alleen beleggen als u de kenmerken goed begrijpt, en in het bijzonder als u de risico’s begrijpt die hiermee samenhangen. Uw bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor dit product. Mocht dit product niet voor u gepast zijn, dan moet uw bank u hiervoor waarschuwen. Als de bank u een product aanbeveelt als onderdeel van haar diensten op het gebied van beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met het product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Voordelen

 • Belegging in een groene obligatie van de Wereldbank om leningen aan klimaatvriendelijke projecten te steunen
 • Rendement verbonden aan de prestatie van de Ethical Europe Climate Care Index, die bedrijven aanmoedigt op het vlak van nergieoverstapstrategie
 • Het recht om op de einddatum 100% van het kapitaal2 terugbetaald te krijgen, ongeacht de prestatie van de Index, terugbetaald door een emittent van topkwaliteit, met een rating van Aaa/AAA (de hoogst mogelijke rating)3.

Belangrijkste risico’s

Beleggers moeten de risico’s die vermeld zijn in het Prospectus en de Final Terms zorgvuldig lezen. Hieronder volgen enkele van de risico’s die een belegging in een World Bank Green Growth Bond 07/2024 met zich brengt, zonder exhaustief te zijn:

 

 • Risico van volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies:
  • Indien de Obligaties worden verkocht vóór de einddatum, kan hun koers erg afwijken (hoger of lager) van hun nominale waarde, aangezien die onderhevig kan zijn aan sterke schommelingen gedurende de levensduur van de Obligaties, niet alleen afhankelijk van de prestatie van de Index, maar ook van andere parameters, voornamelijk index-volatiliteit en rentetarieven, en distributiecommisssies inbegrepen in de inschrijvingsprijs op het tijdstip van de initiële aankoop.
  • In geval van wanbetaling door de Wereldbank.
 • Geen minimale terugbetalingspremie gegarandeerd bovenop de terugbetaling van het kapitaal in geval van ondermaatse prestaties van de Index.
 • Mogelijke ondermaatse prestatie in vergelijking met de Index: Het op de einddatum van de Obligaties terugbetaalbare bedrag is uitsluitend gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van de Index op de maandelijkse observatiedata en is niet gekoppeld aan de koers van de Index op welk ander moment ook. Dit kan in het nadeel van de belegger zijn als de reële koers van de Index op de einddatum of op een ander moment tijdens de looptijd van de Obligaties hoger is dan dit gemiddelde.
 • Blootstelling aan de wisselkoers US dollar / euro: De in dollar uitgegeven World Bank Green Growth Bond richt zich ook tot de beleggers die beleggingen in hun portefeuille willen diversifiëren wat betreft de valuta. Dit impliceert een blootstelling aan een valutarisico als ze besluiten het kapitaal en de potentiële terugbetalingspremie op de einddatum te converteren van US dollar naar euro. Sterker nog, het definitieve rendement in euro zal niet alleen worden bepaald door het bedrag van de ontvangen terugbetalingspremie, maar ook door de ontwikkeling van de US dollar ten opzichte van de euro. In de veronderstelling dat op de betaaldatum 1 euro gelijk is aan US dollar 1,25, dan geeft de belegger EUR 8.000 uit om US dollar 10.000 aan obligaties te kopen. Indien de World Bank Green Growth Bond 07/2024 wordt terugbetaald aan US dollar 10.000:
  • In het geval dat op die datum de US dollar 10% gestegen is ten opzichte van de euro, met het resultaat dat 1 euro gelijk is aan US dollar 1,14, dan zal het definitieve rendement in euro verbeterd zijn: de omzetting van US dollar 10.000 in euro’s levert de belegger EUR 8.800 op.
  • In het geval dat op die datum de US dollar 15% gedaald is ten opzichte van de euro, met het resultaat dat 1 euro gelijk is aan US Dollar 1,47, dan zal het definitieve rendement in euro slechter zijn: de omzetting van US dollar 10.000 in euro’s levert de belegger EUR 6.800 op.

  Het hierboven vermelde risico op kapitaalverlies (na omzetting) bestaat ook als en wanneer de belegger besluit zijn Obligaties te verkopen vóór de einddatum.

 • Liquiditeitsrisico: Hoewel de Obligaties op een gereglementeerde markt genoteerd zijn, is er geen garantie dat u ze kunt verkopen vóór de einddatum. In normale marktomstandigheden zal de Markt Maker een secundaire markt voor de Obligaties trachten te organiseren.
 • Index-gebonden risico’s:
  • De Index is slechts recent gelanceerd, op 20 augustus 2015. Er bestaan daarom slechts beperkte historische gegevens.
  • De Index is samengesteld uit 30 aandelen en is daarom minder gediversifieerd dan andere indexen, zoals de EURO STOXX 50®.
  • De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de componenten van de Index.
  • De historische prestaties houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige prestaties van de Index.
  • Indien Solactive de berekening van de Index beëindigt of opschort, mag de Berekeningsagent een opvolgende index aanwijzen.
  • In geval van een Wijzigingsmotiverende Gebeurtenis («Amendment Event»)4, zal de Emittent een vervroegde terugbetalingspremie uitbetalen en dit zo spoedig mogelijk na de Amendment Event (terwijl het kapitaal op de einddatum wordt betaald). De vervroegde terugbetalingspremie zal de marktprijswaarde zijn van de in elke Obligatie opgenomen effectenoptie, zoals te goeder trouw en op een in commercieel opzicht redelijke wijze berekend door de Berekeningsagent, en weerspiegelt mogelijk niet de prestatie van de Index doorheen de hele looptijd van de Obligaties. Daarom profiteren de beleggers niet van – of nemen ze niet deel aan – een stijging in de waarde van de Index na dergelijke wijziging. Dergelijke vervroegde uitbetalingspremie kan nul zijn, afhankelijk van de marktwaarde van de effectenoptie. De belegger wordt verzocht het Prospectus (met inbegrip van de documenten waarnaar in het Prospectus wordt verwezen) en de Final Terms zorgvuldig te lezen voor meer informatie.
  • De belegger wordt verzocht het Prospectus (met inbegrip van de documenten waarnaar in het Prospectus wordt verwezen) en de Final Terms zorgvuldig te lezen voor meer informatie.
1
Overeenkomstig de Final Terms.
2
Exclusief onkosten, uitbetaald in US dollar en daardoor onderhevig aan valutarisico als de belegger het uitgekeerde kapitaal en de eventuele terugbetalingspremie, die hem worden uitbetaald in US dollar, converteert in euro, en behoudens wanbetaling door de Wereldbank.
3
Credit rating van Moody’s/Standard & Poor per 28 oktober 2015.
4
De term Amendment Event betekent het voorkomen van een van de volgende
gebeurtenissen: (a) de indexsponsor schort het berekenen van de Index op en de Berekeningsagent bepaalt te goeder trouw en op een in commercieel opzicht redelijke wijze dat: (i) er geen opvolgende index bestaat of dat de opvolgende index niet meer op de relevante handelsdagen gepubliceerd wordt en (ii) de berekening van een vervangend niveau voor de Index overeenkomstig de Final Terms de beleggers niet een vergelijkbare financiële blootstelling biedt of (b) de Berekeningsagent bepaalt te goeder trouw en op een in commercieel opzicht redelijke wijze dat zich een «Wijziging in de Wetgeving» of een «Hedgingontwrichtende Gebeurtenis» («Hedging Disruption Event») heeft voorgedaan. Een «Change in Law» doet zich voor wanneer, als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of in de interpretatie van de wetgeving, het voor de Emittent onwettelijk is geworden om een hedge te houden of aan te schaffen wat betreft de Index of als de Emittent als gevolg van deze wijzigingen een belangrijke stijging in onkosten voor het onderhouden of aanschaffen van dergelijke hedge zou oplopen. Een «Hedging Disruption Event» doet zich voor wanneer de Emittent in de praktijk niet in staat is om een hedge met betrekking tot de Index te onderhouden of aan te schaffen. Het bovenstaande is slechts een samenvatting en beleggers worden verzocht om, voor een gedetailleerde beschrijving van de term Amendment Event, de Final Terms grondig te lezen.