Gelieve hier te klikken voor de vorige uitgiften.

Welke projecten komen in aanmerking voor Groene Obligaties van de Wereldbank?

Voorbeelden van projecten ondersteund door de Groene Obligaties van de Wereldbank

De onderstaande voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en er kan geen garantie worden gegeven dat tijdens de levensduur van de Obligaties een betaling zal worden gedaan door de Wereldbank aan projecten met deze specifieke kenmerken2.

Marokko:
Programma voor hernieuwbare energie

 • Doelstelling: De op fossiele brandstof gebaseerde elektriciteitvervangendoorhernieuwbare energie via een geconcentreerd zonne-energieproject, dat 410 MK genereert, wat 21% is van de doelstellingen van Marokko voor 2020 op het vlak van zonne-energieontwikkeling.
 • Verwachte impact: De CO2-uitstoot reduceren met 522.000 ton per jaar, wat gelijk is aan het elimineren van 110.000 auto’s op de baan per jaar3.

Indonesië:
Programma voor waterbronnen en irrigatiebeheer

 • Doelstelling: De klimaatbestendigheid van waterbronnen en voedselproductie verbeteren met behulp van een beter beheer van irrigatiebekkens en een hogere productiviteit van de irrigatiegebaseerde landbouw.
 • Verwachte impact: 500.000 landbouwersgezinnen genieten van een hogere productiviteit van hun gewassen dankzij een meer efficiënte en betrouwbare irrigatie.

China:
Programma voor energie-efficiëntie

 • Doelstelling: Het promoten van energiebehoud binnen de industriële sector dankzij tussentijdse leningen voor energie-efficiëntieprojecten in verwerkende bedrijven.
 • Verwachte impact: De CO2-uitstoot reduceren met 12,6 ton per jaar, wat gelijk is aan het elimineren van 2,7 miljoen auto’s op de baan per jaar3.

Mexico:
Programma voor bosbeheer

 • Doelstelling: Het reduceren van de ontbossing en de aantasting van bossen via een programma rond bosverbeteringsbeheer.
 • Verwachte impact: Toevoeging van 1,6 miljoen hectaren duurzaam beheerde bossen, ten voordele van 4.000 lokale gemeenschappen.

Colombia:
Programma voor stedelijk transport

 • Doelstelling: De uitstoot van koolstof verminderen en de efficiëntie en de veiligheid van het openbaar vervoer verbeteren.
 • Verwachte impact: Minder ongevallen en verontreiniging (inclusief broeikasgassen) verbonden met bustransportdiensten.

Welk soort projecten komt in aanmerking?

Zoals alle projecten van de Wereldbank zijn groene projecten gericht op armoedevermindering en ondersteuning van lokale economieën. De projecten die worden ondersteund door de Groene Obligaties zijn vooral toegespitst op problemen rond klimaatverandering die een rechtstreekse impact hebben op ontwikkelingslanden en zich richten op de wereldwijde klimaatverandering.

 

Projecten worden gescreend volgens projectselectiecriteria, wat resulteert in een lijst met projecten rond klimaatmitigatie en -adaptatie:

 

 • Projecten die zich toeleggen op het zich aanpassen aan de klimaatverandering: Zonne- en windinstallaties; financiering voor nieuwe technologieën die aanzienlijke dalingen van broeikasgasemissies mogelijk maken; renovatie van elektriciteitscentrales en transmissie-infrastructuur om broeikasgasemissies te verminderen; efficiënter vervoer, o.a. brandstofomschakeling en massavervoer; afvalbeheer (methaanuitstoot) en bouw van energie-efficiënte gebouwen; koolstofreductie door herbebossing en vermeden ontbossing.
 • Projecten die zich toeleggen op het zich aanpassen aan de klimaatverandering:Bescherming tegen overstromingen (o.a. herbebossing en beheer van waterkeringen); voedselzekerheid verbeteren en stressbestendige landbouwsystemen (die de ontbossing vertragen); duurzaam bosbeheer en vermeden ontbossing.

Hoe worden de projecten geselecteerd?

Alle projecten die door de Wereldbank worden ondersteund ondergaan een strikt controle- en goedkeuringsproces om ervoor te zorgen dat ze beantwoorden aan de ontwikkelingsprioriteiten van de landen.

 

Het proces omvat onder meer een vroegtijdig onderzoek om de milieutechnische en sociale impact te identificeren en de ontwikkeling van concrete schadebeperkende initiatieven:

 

 • Elk project van de Wereldbank wordt goedgekeurd door de Raad van Uitvoerende Directeurs – een raad waarin 25 leden zetelen die de lidstaten vertegenwoordigen.
 • Vervolgens worden de door de Wereldbank goedgekeurde projecten gescreend door milieuspecialisten om diegene te identificeren die beantwoorden aan de criteria om in aanmerking te komen voor de Groene Obligaties van de Wereldbank.

Hoeveel van de opbrengsten van de Groene Obligaties gaat naar de projecten?

De opbrengsten worden volledig gebruikt voor de ondersteuning van geselecteerde groene projecten:

 

 • De opbrengsten worden geboekt op een aparte ‘groene’ rekening en worden belegd conform het conservatieve liquiditeitsbeleid van de Wereldbank tot ze worden aangewend voor betalingen aan geselecteerde projecten.
 • De betalingen worden doorgaans verspreid over enkele jaren, afhankelijk van de verwezenlijking van elke projectfase.
 • Ter ondersteuning van de betalingen aan de geselecteerde projecten worden overeenkomstige bedragen van de groene rekening periodiek en minstens driemaandelijks toegewezen aan de algemene kredietpool.

Hoe worden de projecten opgevolgd?

De Wereldbank volgt alle projecten op gedurende hun implementatie:

 

 • Regelmatige rapporten van de uitvoerende overheidsinstantie over de activiteiten.
 • Evaluatie halverwege de looptijd van het project.
 • Resultaten en impact worden opgevolgd door de overheidsinstantie en de Wereldbank gedurende de implementatiefase, gegevens worden verzameld om de uiteindelijke doeltreffendheid van het project te evalueren tegenover de vooropgezette doelstellingen.
 • De Independent Evaluation Group (IEG) van de Wereldbank beoordeelt de prestaties van ongeveer één op vier projecten. Daarbij evalueert de IEG de resultaten tegenover de oorspronkelijke doelstellingen, de duurzaamheid van de resultaten en de impact op de institutionele ontwikkeling.

 icone-energy

Energiebesparing

 icone-energy

Vermindering van verontreiniging

icone-co2

Vermindering van CO2-uitstoot

icone-watter

Besparing van water/toegang tot water

icone-living

Verbetering van levensomstandigheden

 icone-culture

Cultuurverbetering

Hoe kan ik de impact van mijn belegging volgen?

Projecten die in aanmerking komen voor de Groene Obligaties worden vermeld op de website voor de Groene Obligaties van de Wereldbank4, inclusief projectbeschrijvingen en kritieke impactindicatoren.

 

De beschrijvingen verwijzen bovendien naar de gedetailleerde projectinformatie op de website van de Wereldbank5.

1
Overeenkomstig de Final Terms.
2
Een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van het opgehaalde kapitaal en van de in aanmerking komende projecten vindt u in de Final Terms.
3
Berekend met behulp van de Greenhouse Gas Equivalency Calculator van het Environmental Protection Agency (EPA) op http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
4
5
Meer informatie over de projecten die met de Groene Obligaties van de Wereldbank worden gesteund, vindt u op de website http://treasury.worldbank.org/cmd/ htm/MoreGreenProjects.html